Lapszámok

2020. október XXVIII. évfolyam V. szám

Boross Péter: Vasbeton szerkezetek – mit kell tudnunk a betonacélról? II. rész: A betonacélok teljesítményigazolási eljárása

Most, hogy már tisztáztuk, miért kell vasalás a betonszerkezeteink többségébe, vizsgáljuk meg, hogy mik a betonacélok forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó legfontosabb szabályok.

305/2011/EU számú Építési Termék Rendelet (CPR), 275/2013 (VII.16.) számú kormányrendelet

A betonacélokat az európai szabályozási rendszerek építési termékként határozzák meg, így a teljesítményállandóságának értékelését a 305/2011/EU számú Építési Termék Rendelet szerint, illetve azzal összhangban kell elvégezni. (A termékcsaládra 2013 előtt a most hatályos rendelet elődje, az Építési Termék Direktíva – 89/106/EGK, CPD – vonatkozott.) A CPR eljárásrendje szerint az építési termékeket vagy harmonizált szabvány, vagy Európai Műszaki Értékelés (ETA) előírásai szerint elvégzett teljesítményállandóság-igazolási eljárás keretében lehet értékelni, és a CE jelölés felhelyezését követően forgalomba hozni. Amennyiben nincs a termékre vonatkozó harmonizált szabvány, és nem adtak ki rá Európai Műszaki Értékelést sem, akkor a forgalomba hozatal célországaiban érvényes nemzeti eljárások keretében lehet (kell) értékelni. Ez utóbbi esetben a forgalmazás csak az adott tagállamban végezhető jogszerűen, és CE jelölést sem szabad a termékre felhelyezni.

A betonacélokra nincs kiadott harmonizált szabvány, továbbá az egyes tagállamok nemzeti szabványainak erős beágyazottsága, és a tagállamok eltérő és részben egymásnak ellentmondó követelményei miatt egyetlen betonacélgyártó termékeire sem sikerült idáig ETA kiadása. Az ilyen termékekre vonatkozó nemzeti eljárásrendet Magyarországon a 275/2013 (VII. 16.) számú kormányrendelet írja elő. A magyar rendelet szerint ezeket a nem CE-jeles termékeket – ilyen pl. a betonacél is – vagy a terméket teljeskörűen lefedő nemzeti szabvány, vagy a Nemzeti Műszaki Értékelés alapján lehet értékelni. A betonacélokra jelenleg nem áll rendelkezésre ilyen szabvány így Nemzeti Műszaki Értékelést (NMÉ) kell rájuk készíttetni, és az alapján kell lefolytatni a teljesítményállandóság-igazolási eljárást.

Nemzeti eljárásrend betonacélok teljesítményállandóság-igazolási eljárásaihoz

Betonacélokra Magyarországon az alábbi termékszabványok vonatkoznak:

  • MSZ EN 10080:2005 számú (nem harmonizált) európai szabvány: nem tartalmaz követelményeket vagy műszaki osztályokat.
  • MSZ 339:1987, MSZ 982:1987, MSZ 5761:1987 számú magyar szabványok: a műszaki követelmények nincsenek összhangban sem az Eurocode 2-vel (pl. szakadási nyúlás (A5 ) követelmény egyenletes nyúlás (Agt) helyett), sem a teljesítményállandóság-igazolási eljárásokkal (eltérő gyártói, vizsgálói és tanúsítói feladatokat adnak meg).
  • MSZ EN 1992-1-1:2010 (Eurocode 2) C melléklete: csak tág termékkövetelmény-tartományokat ad meg (pl. folyáshatár 400-600 MPa).

A fenti szabványok sem önmagukban (a hiányosságaik miatt), sem együttesen (a közöttük levő ellentmondások miatt) nem fedik le teljeskörűen a jelenleg forgalmazott betonacél termékeket, így nem alkalmazhatók azokra műszaki specifikációként. Emiatt a kormányrendelet értelmében a betonacélokra Nemzeti Műszaki Értékelést (NMÉ) kell kiadni. Ezt egységes termékelőírásként lehet elkészíteni a fenti három szabvány közötti ellentmondások kiküszöbölésével, azok alkalmazható előírásainak beemelésével, és a hatályos rendeletekben előírt teljesítményállandóság-igazolási feladatok megadásával. Azonban ez a megoldás – a szabványokkal ellentétben – sajnos magában hordozza annak lehetőségét, hogy az egyes gyártók azonos funkciójú termékeire (az egyes tagállamok előírásai közötti eltérésekhez hasonlóan) eltérő teljesítmények kerüljenek meghatározásra – ugyanis ezeket a gyártó határozza meg, és a teljesítménynyilatkozattal csak arra vállal felelősséget, hogy az építési termék megfelel a nyilatkozatban rögzített teljesítménynek. Ez egyben azt is jelenti, hogy ha a gyártó nem tudja a magasabb követelményszintet megugrani, akkor az NMÉ-ben megadott követelmény lesz beállítva az általa elért alacsonyabb szintre, nem pedig a gyártó lesz a magasabb követelményszintnek megfelelő termék előállítására ösztönözve.

Hogyan kell igazolnia a gyártónak a betonacél teljesítményének állandóságát?

A betonacélok teljesítményigazolási eljárását (mind a CPR, mind a magyar rendelet szerint) a 97/597/EK számú bizottsági határozatban foglaltak szerint kell elvégezni. E határozat III. melléklete alapján vasalatok esetében az (1+) rendszert (termék-teljesítményállandóság tanúsítása szúrópróbaszerű vizsgálatokkal) kell alkalmazni. Harmonizált európai előírás (és ETA) hiányában nemzeti eljárásrend keretében, Magyarország esetében a 275/2013 (VII. 16.) számú kormányrendelet szerint kiadott NMÉ alapján kell ezt a feladatot elvégezni.

Az (1+) rendszer szerint (a termékre kiadott NMÉ alapján) elvégzett teljesítményállandóság-igazolási feladatokat az alábbiakban részletezzük.

Gyártó feladatai:

  • Dokumentált Üzemi Gyártásellenőrzési rendszer (ÜGYE) kialakítása, bevezetése és működtetése
  • A gyártóüzemben a gyártó által vett minták meghatározott vizsgálati terv szerint történő további vizsgálata (gyártásközi és végtermék-ellenőrzés a gyártóra és termékeire vonatkozó NMÉ-kben foglaltak szerint)

Kijelölt tanúsító szervezet feladatai:

Az építési termék teljesítményének értékelése vizsgálatok (többek között mintavétel), számítások, táblázatba foglalt értékek vagy a termék leíró dokumentációja alapján (kezdeti teljesítményértékelés, típusvizsgálat)

  • A gyártóüzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata (első audit)
  • Az üzemi gyártásellenőrzés folytatólagos felügyelete, vizsgálata és értékelése (időszakos vagy rendkívüli felügyeleti audit)
  • A gyártó üzemében, a gyártó raktárhelyiségeiben vagy a kereskedelemben kivett minták szúrópróbaszerű vizsgálata (időszakos vagy rendkívüli auditvizsgálat)
  • Betonacél termékek esetén az Üzemi Gyártásellenőrzési rendszerre és a termékek vizsgálataira (gyártói, illetve tanúsítói) vonatkozó előírásokat az MSZ EN 10080:2005 szabvány 6. fejezete teljeskörűen és a hatályos eljárásrendeknek megfelelő módon adja meg, így az NMÉ-kben is ugyanezen előírások szerepelnek

A teljesítményállandóság-igazolási eljárás lefolytatása a CEMKUT gyakorlata szerint

Budapest Főváros Kormányhivatala által kijelölt szervezetként (kijelölés közzététele: MFO-38, 2018) a CEMKUT Kft. értékelő szervezete jogosult betonacél termékekre vonatkozó NMÉ kiadására, valamint tanúsító szervezete jogosult betonacél termékekre teljesítményállandóság-igazolási eljárást (Terméktanúsítás) lefolytatni.

Az eljárás elején a megbízónak (gyártó vagy forgalmazó) be kell nyújtania a kitöltött NMÉ kérelmező formanyomtatványt. A kérelem befogadását követi a munkaterv és a szerződés (amennyiben nincs), majd a gyártó által megküldött műszaki dokumentáció értékelése, az NMÉ elkészítése, kiadása és közzététele. Ezt követően kell az NMÉ alapján benyújtani a kitöltött tanúsítás kérelmező formanyomtatványt. A kérelem befogadását követi a munkaterv és a szerződés (amenynyiben nincs), majd a beküldött ÜGYE dokumentáció előzetes értékelése következik. Az értékelés során megjelölt eltérések javítását követően lehetséges az alapvizsgálati audit (helyszíni ellenőrzés), a mintavétel, valamint a típusvizsgálat elvégzése. A típusvizsgálatok elvégzése és értékelése, valamint az audit során feltárt eltérések, hiányosságok javítása után kerül a tanúsítvány kiadásra és közzétételre, mely alapján a gyártó kiállíthatja a termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozatot.

Cikksorozatunk következő részében bemutatjuk, hogy a forgalomba hozatalhoz milyen dokumentumok szükségesek; meg fogjuk vizsgálni, hogy milyen betonacél terméktípusok léteznek, valamint az egyes tagállamok nemzeti követelményei miben térnek el egymástól; bemutatjuk, hogy hogyan lehet ellenőrizni, hogy egy adott betonacél-gyártmánynak van-e tanúsítványa és hol lehet ezeket az információkat elérni; továbbá hogy a vevők hogyan tudják ellenőrizni a beszállított betonacél termékeken azok származását.

(Fotó: CEMKUT Kft.)