Lapszámok

2020. április XXVIII. évfolyam II. szám

Innovatív, biztonságos és egy életre szól

Elkészült a BETON – A fenntartható építés alapja sorozat legújabb kiadvá - nya, amely a beton innovatív, ellenálló, biztonságos, tartós és sokoldalú voltát állítja fókuszba. A Magyar Cement-, Be - ton- és Mészipari Szövetség, valamint a Magyar Betonelemgyártó Szövetség döntéshozóknak szóló informatív füzete az egyik fejezetben arról ír, hogy:

Valóban innovatív beton, mely felhasz - nálási területeinek csak az emberi fantázia szab határt.

Minden szerkezettervező és betontechnológus tudja, hogy az építészter - vezők által megálmodott, sokszor futurisz - tikus betonszerkezetek ma már viszonylag könnyedén megvalósíthatók, a technológiák és anyagösszetételek sokfélesége mindezt lehetővé teszi. Napjainkban a betonszer - kezetek már nemcsak teherviselő szerepet töltenek be, hanem megjelenítésük komoly esztétikai élménnyel is párosul. Nemcsak a teljesen sima, hanem a hagyományosan készített fészkes, lunkeres felületek is előál - líthatók (az ilyen beton felülete kis üregeket, likacsokat tartalmaz), hiszen az emberi ízlés sokféle esztétikumot igényel. A beton felüle - tének érdesítésére, síktól eltérő megmozga - tására számtalan zsaluzati és megmunkálási módszer áll rendelkezésre. Az esztétikumon túl a kutatók ma már azon dolgoznak, hogy hogyan lehet a betont más, új területeken is alkalmazni. Biztató eredmények vannak – többek között – arra vonatkozóan, hogy hogyan le - het a betont egyre hatékonyab - ban bekapcsolni az energetikai célú – hűtés, fűtés, klimatizálás stb. – felhasználásokba, hőtá - rolásra, a hőháztartás egyre gazdaságosabb megoldásaiba, valamint áramtermelésre is.

A kiadvány a két szövetség többi kiadványával együtt innen letölthető: beton.hu/kiadva - nyok.